Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyod a sütik használatát. Bővebb információ

Bezárás

Adatkezelési tájékoztató

 Webáruházon keresztül megvalósuló kiskereskedelemmel kapcsolatos adatkezeléshez

 

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: ALPHA-DENT HIGIÉNIA Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:7700 Mohács, Táncsics Mihály utca 11.
Honlap:www.alphadent.hu
Telefon:   + 36 20/57-19-918 és .:+ 36 69/951-655
E-mail: info@alphadent.hu

Képviselő: Barta Imre ügyvezető igazgató

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A Társaság által folytatott csomagküldő, internetes kiskereskedelmi tevékenységre és az ennek céljából üzemeltetett www.alphadent.hu nevű internetes oldalra, webáruházra és kapcsolódó adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) ( a továbbiakban: EU Rendelet).

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ( a továbbiakban:
Eker tv.), melynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

3. A TÁRSASÁG ÁLTAL A TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Általános elvek

Személyes adatait a Társaságunk nem használja fel közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt nem is továbbítja.

Társaságunk hírleveleket nem küld a vásárlóknak, regisztrálóknak.

Társaságunk a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

Ennek ellenére tájékoztatjuk, hogy Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben azt gondolja, hogy azt a Társaságunk a személyes adatait ezen célokra továbbítaná, felhasználná.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre.
Táraságunknál automatizált adatkezelés nem valósul meg. Célzott ügyfél-csoportosítást nem végzünk.
Társaságunk a megrendeléseket rendelésszám alapján rögzíti és azonosítja, nem pedig a rendelések során megadott személyes adatok alapján.

A WEBÁRUHÁZBA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ SORÁN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Regisztráció

 

 

 

 

Vezetéknév és utónév

A Társaság tevékenysége során az Ön azonosításához szükséges

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

Telefonszám

A Társaság tevékenysége során az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

e-mail cím (felhasználónév)

Az e-mail cím az Ön és a Társaság közötti kapcsolattartást szolgálja.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

A regisztrációval kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével későbbiekben visszakeresheti már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket!

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználónév/e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ez a Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulást valamint az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulást jelenti.

A hozzájárulást bármikor visszavonhatja!
A hozzájárulás visszavonását az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken közölheti, így levélben megküldheti a székhelyre, vagy az info@alphadent.hu e-mail címre küldött levelében is bármikor visszavonhatja.

Telefonon közölt visszavonást nem tudunk elfogadni, mivel nem tudjuk Önt beazonosítani!
A visszavonó nyilatkozata kézhezvételét követően a regisztráció során megadott adatait haladéktalanul töröljük.
Hozzájárulásának visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelésünk jogszerűségét! 

 • Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A hozzájáruló nyilatkozata kézhezvételét követően a regisztráció során megadott adatait haladéktalanul töröljük.

A MEGRENDELÉS RÖGZÍTÉSÉVEL, AZ ÁRU ELKÜLDÉSÉVEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megrendelés, áruküldés és számlázás

 

 

 

 

Vezetéknév és utónév

Az Ön pontos azonosításához szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (1) bekezdés.

 

Telefonszám

Az áruküldés során az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdés.

 

e-mail cím

Az Ön és a Társaság közötti kapcsolattartást szolgálja az áruküldés során.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdés.

 

Lakcím (irányítószám, településnév, utca, házszám, emelet, ajtó) vagy szállítási cím

Az áru pontos kiszállításához szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (1) bekezdés.

 

Kapcsolattartó neve

Kiszállítás megkönnyítése és biztonsága céljából szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (1),(2) és (3) bekezdések.

 

Számlázási név

Számla vevője pontos feltüntetése céljából szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (2) bekezdés.

 

Számlázási cím (irányítószám, településnév, utca, házszám, emelet, ajtó)

Számla megküldése céljából szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (2) bekezdés.

 

Adószám vagy adóazonosító jel

Számlán történő feltüntetés céljából szükséges.

Rendelet 6. cikk b) pont, valamint az Eker tv. 13/A. § (2) bekezdés.

 •  Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a számlázási név és a számlázási cím esetében a Rendelet 6.§ c) pontja, azaz a Társaságunkra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A jogi kötelezettség a számlakiállításra és a számlán feltüntetendő adatokra vonatkozó mindenkori számviteli, és adózással kapcsolatos jogszabályok előírásain alapul. Továbbá, jogalapot képez az Eker. tv. 13/A.§ (2) bekezdése, amely szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából Társaságunk mint szolgáltató kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A
megrendelés rögzítése és az áru szállításával kapcsolatban megadott vezetéknév és utónév, valamint lakcím esetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk b) pontja szerint szerződés teljesítéséhez szükséges jog. Ebben az esetben a szerződés az Ön és a webáruház között az áru megrendelésére és kiszállítására vonatkozó szerződést jelenti. Továbbá, jogalapot képez az Eker. tv. 13/A.§ (1) bekezdése, amely szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából Társaságunk mint szolgáltató kezelheti az Ön mint igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A megrendeléssel és szállítással kapcsolatban Ön által megadandó e-mail cím és telefonszám esetében az adatkezelés jogalapja a
Rendelet 6. cikk b) pontja szerint szerződés teljesítéséhez szükséges jog. Továbbá, jogalapot képez az Eker. tv. 13/A.§ (3) bekezdése, amely szerint a Társaságunk mint szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 • Az adatkezelés időtartama

A megrendeléssel és szállítással illetve számlázással kapcsolatban kezelésünkbe került személyes adatokat haladéktalanul töröljük a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.

Amennyiben az elállási jog gyakorlása miatt vita merül fel, a vita lezárásáig, bírósági eljárás esetén, az eljárás jogerős lezárásáig kezeljük a megrendelés rögzítésével és az áru szállításával kapcsolatban kezelt személyes adatokat.

A webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla, a számlán jogszabály szerint feltüntetendő személyes adatokkal, a számlázó programban rögzítésre és tárolásra kerül a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra, amely 8 év.

TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VAGY PANASZHOZ KAPCSOLÓDÓAN
KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Kötelezően megadandó adatok:

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Tájékoztatás kérés

Kérjük, fogalmazza meg beadványát, amellyel Társaságunkhoz fordul!

A Társaságunk akkor tud szabályosan eljárni, ha Ön pontosan leírja, hogy milyen adatokkal kapcsolatban kér felvilágosítást és esetleg mit tart sérelmesnek.

Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

A személyes adatok megadása az Ön szabad döntésén múlik.

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ez a Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulást jelent. Ön a hozzájárulást a panasz vagy tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából a Társaságunk részére megküldött levéllel, beadvánnyal, ráutaló magatartással adja meg.

 •  Az adatkezelés időtartama

A Társaságunk a személyes adatokat a tájékoztatás nyújtás vagy panasszal kapcsolatos válaszunk Társaságunk általi megküldését követő 1 évig kezeli. Amennyiben a panasszal kapcsolatban a Hatóság vagy bíróság előtt eljárás indul, a hatósági ill. bírósági eljárás jogerős lezárásáig kezeljük az Ön személyes adatait.

WEBÁRUHÁZBAN VALÓ BÖNGÉSZÉS SORÁN RÖGZÍTETT ADATOK

 Társaságunk a webáruházban való böngészés során személyes adatok megadását nem kéri, nem gyűjti és így nem is kezeli!

 Cookie-k (sütik)

A Webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, a testreszabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében, a Társaságunk szolgáltatása igénybevételéhez cookie-k (sütik) engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó, azaz az Ön számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A cookie-ban tárolt adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig kerül tárolásra!

Társaságunk weboldalán jelenleg az alábbi típusú cookie-k találhatóak:

 • Jelenleg ezeket használja az oldal:

  1. www.alphadent.hu-SID
  Szerepe: vásárláshoz szükséges
  Érvényes: böngésző bezárásig
  Típus: funkcionális

  2. alertLine-CookieAlert
  Szerepe: cookie figyelmeztető ablak nyugtázása
  Érvényes: 1 hónap
  Típus: funkcionális

  3. _ga
  Szerepe: google analytics statisztika
  Érvényes: 2 év
  Típus: statisztika

  4. _gat
  Szerepe: google analytics statisztika
  Érvényes: 1 perc
  Típus: statisztika

  5. _gid
  Szerepe: google analytics statisztika
  Érvényes: 24 óra
  Típus statisztika

 

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓK, ADATFELDOLGOZÓK

 Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Társaság alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Így például a Társaság megrendelések feldolgozásával foglalkozó munkatársa a megrendelés rögzítése, a kiszállítással kapcsolatos ügyintézés érdekében, vagy az ügyvezető a számviteli bizonylatok kiállítása érdekében megismerik az Ön személyes adatait.

Emellett az Ön adatihoz a Társaság megbízásából eljáró harmadik személyek férhetnek hozzá, így különösen a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló szervezetek.

Az Ön által megadott személyes adatokhoz továbbá a webáruházban megrendelt termék kiszállítását végző megbízott fuvarozócég. alkalmazottai férnek hozzá.

 Adattovábbítás

A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át a személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. Gazdálkodó szervezetek vagy természetes személyek számára az Ön személyes adatait nem továbbítja a Társaságunk. Társaságunk továbbá nem továbbítja a személyes adatokat külföldre!

 Adatfeldolgozó

 • Könyvelő

A Társaság számára ún. adatfeldolgozói tevékenységet végez a könyvelési feladatokat ellátó cég.

A könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozó neve: TERASZBER Ingatlan beruházó, forgalmazó és bérbeadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7759 Lánycsók, Jókai tér 3.)

 • Tárhelyszolgáltató

A Társaság az alábbi tárhelyszolgáltatóval áll szerződéses kapcsolatban:
Web200 Internet Média Kft.
(székhely:7400 Kaposvár gróf Apponyi Albert u. 17.)

 •  Alkalmazásszolgáltató

A Társaság az alábbi alkalmazásszolgáltatókkal áll szerződéses kapcsolatban:
Web200 Internet Média Kft.
(székhely:7400 Kaposvár gróf Apponyi Albert u. 17.)
webáruház motor szolgáltatás;

valamint
Kronos Trade Kft. (székhely : 1054 Budapest V.kerület, Alkotmány utca 20.)
ügyviteli szoftver.

Nyilatkozunk, hogy a Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak a Rendelet és az Info tv. által előírt adatkezelési követelményeknek való megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Társaságra vonatkozó adatbiztonsági intézkedéseket és a személyes adatok védelmét szolgáló technikai és szervezési intézkedéseknek a Társaság informatikai biztonsági szabályzata tartalmazza.

Adatvédelmi incidens esetén indokolatlan késedelem nélkül–ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott–bejelentést teszünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az általunk kezelt személyes adatokon keresztül az Ön jogaira és szabadságaira nézve.

Az adatvédelmi incidensről Önt késedelem nélkül tájékoztatjuk, amennyiben az Ön jogaira és szabadságára nézve az nagy kockázattal jár. Nagynak minősítjük a kockázatot például, amennyiben jogosulatlan behatolást észlelünk az informatikai hálózatba, vagy a tárhelyszolgáltató vagy alkalmazásszolgáltató jogosulatlan behatolást észlel és jelez felénk, és kifejezetten a személyes adatok jogosulatlan eltulajdonítását észleljük.

Adatvédelmi incidensnek az minősül, ha a Társaságunk által tárolt adatok megsérülnek, véletlenül vagy megőrzési kötelezettség ellenére jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, jogosulatlanul mással közlésre kerülnek, vagy azokhoz bárki jogosulatlanul hozzáfér.

Társaságunk továbbá az elektronikus információs rendszereket érintő biztonsági események megelőzésével, kezelésével összefüggő tevékenység vonatkozásában köteles együttműködni az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti kormányzati eseménykezelő központtal.

A kormányzati eseménykezelő központ elérhetősége: http://www.cert-hungary.hu/node/74

6. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 A hozzáféréshez vagy tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól, hogy a Társaság tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon és milyen adatkezelési cél érdekében kezeli a Társaság,
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötte a Társaságunk, azok milyen forrásból származnak,
 • mennyi ideig kezeli a személyes adatokat a Társaság, vagy ha ez nem lehetséges, hogy ezt az időtartamot milyen szempontok alapján határozza meg a Társaságunk,
 • mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértés esetén,
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel illetve amelyekkel az Ön személyes adatait a Társaság közölte, valamint hogy mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 A Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail címre, díjmentesen teljesíti.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó, Társaságunk jogosult:

 • megtagadni az intézkedést az Ön kérelme alapján, vagy
 • díjat felszámítani, amely a postaköltség és a felmerült adminisztratív költségeink megtérülését biztosítja.

Adatok módosításához való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Társaság a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Továbbá, az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatát. A Társaság a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését.A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Az Interneten megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a keresőmotorokban tárolt adatait is - amennyiben azt Ön a Társaságunk szolgáltatásával kapcsolatban rögzítette - az adatok minden lehetséges elérési vagy tárolási pontján töröltesse.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatai kezelésének a korlátozását.Ez azt jelenti, hogy a korlátozás időtartama alatt a személyes adatait csak tárolhatjuk, de azt nem továbbíthatjuk semmilyen címzettnek, nem engedhetünk abba betekintést, nem kérdezhetjük le, nem tehetjük hozzáférhetővé, de nem is törölhetjük és nem semmisíthetjük meg.A korlátozás alól kivételt jelent, ha a korlátozás alá eső személyes adatok kezelése jogi igények érvényesítéséhez vagy fontos közérdekből szükséges. Amennyiben feloldásra kerül ilyen okból a korlátozás, arról előzetesen írásban tájékoztatjuk.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog Önt nem illeti meg, mivel az adatkezelés Társaságunknál nem automatizált módon történik. 

A tiltakozáshoz való jog

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a Társaságunk nem használja fel közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt nem is továbbítja. Ennek ellenére tájékoztatjuk, hogy Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben azt gondolja, hogy azt a Társaságunk a személyes adatait ezen célokra továbbítaná, felhasználná.

Ön tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a Társaság kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű okból kezeli a személyes adatokat. Ebben az esetben a Társaságunk csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha bizonyítani tudja, hogy az adatokat olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekével és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez szükségesek.

7. 16 ÉV ALATTIAK ADATAINAK KEZELÉSE

Társaságunk a tevékenység jellegénél fogva gyermekek (16 évnél fiatalabb személy) személyes adatait nem kezeli.

Amennyiben bármely oknál fogva gyermek személyes adata kerül a Társaság által kezelt adatok közé, a Társaság, ahogy érzékeli ezt a tényt, haladéktalanul törli a gyermek személyes adatait, kivéve, ha a gyermek személyes adatainak kezeléséhez a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülő kifejezetten hozzájárul és a szülő hozzájárulása a Társaság rendelkezésére áll.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉS AZ ADATKEZELÉSÜNKKEL KAPCSOLATOSAN

Bármely eljárás kezdeményezése előtt kérjük, hogy vegye fel Társaságunkkal a kapcsolatot az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül és panaszát küldje meg számunkra. Társaságunk Önnel mint panaszossal együttműködik, és amennyiben a panasz alapján azt indokoltnak találjuk, a jogszerű állapotot haladéktalanul helyreállítjuk!

Ön továbbá jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hivatal (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezni és panaszt tenni, ha úgy gondolja, hogy a Társaságunk az Ön személyes adatai kezelése során megsérti a Rendelet előírásait.

Ebből a célból megadjuk a NAIH elérhetőségeit az alábbiak szerit:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hivatal
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Központi elektronikus levélcím:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:www.naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Fax szám: +36 (1) 391-1410
Online ügyintézés indítója: http://naih.hu/online-uegyinditas.html


Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet a Társaságunk ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az adatkezelési tájékoztatónk továbbá az 1. pontban megadott
honlapunk nyitóoldalán elektronikusan folyamatosan elérhető és megtekinthető.

Amennyiben az Ön adatai felvételére szóbeli tájékoztatás során kerül sor, például ha Ön telefonon keres meg bennünket, akkor szóban tájékoztatjuk a lényeges adatkezelés lényeges körülményeiről, azaz, hogy:

 • adatkezelésre kerül sor, melynek során
 • milyen adatokat
 • meddig
 • milyen célból tárolunk, valamint
 • az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségről.

Társaságunk évenként felülvizsgálja az adatkezelési tájékoztatót, hogy az megfelel-e valamennyi jogszabályi előírásnak, illetve a NAIH által nyilvánosságra hozott elvárásoknak, gyakorlati útmutatóknak.

Jelen adatkezelési útmutató 2018. május 25. napján lép hatályba.

Menü